Orhan DURMUŞ


DİJİTALLEŞME VE SANAT

Sanat, gelişen teknolojiile birlikte dijitalleşmektedir. Bu bağlamda dijitalleşen dünyada sanatın yeri anlamında okuduğum makalelerden derleme yaparak izah etmek faydalı olacaktır.


Dijital sanat kavramı veya konusu, henüz birbirinden belirgin olarak ayrılmamış farklı sanat dallarının biçimlerini ve türlerini ifade etmek için kullanılmaktadır.Dijital sanat kavramının sınırlarının belli olmaması ce sebeplerinden biri mekanik sanat ile bilgisayar destekli sanat arasındaki farkın net olarak ortaya konulamamasıdır. 
Mekanik destekli sanat anlayışı “çağdaşsanat” anlayışının bir konusu olarak dijital sanattan ayrı tutulacaktır. Başka bir ifadeyle, pek çok farklı sanat dalının yöntem, teknik, biçim ve üslup açısından dijital olan ile ilişkisini tanımlayan bir çatı kavram olan dijital sanat konusumümkün olduğunca yalın ve kategorik şekilde ele alınmalıdır. Bunu yaparken de öncelikle sanat ve dijital için kısa tanımlar vermek yerinde olacaktır.
Sanat, milletlerim ortak zevk ve beğenileri oluşturan ve aynızamanda sanatçının duygu ve düşüncelerini ifade ettiği süreç ya da bu süreçsonunda ortaya çıkan eserdir. Sanat, en kapsayıcı anlamıyla sanatçının hayalgücünün eseri ve becerisinin neticesidir. Tarih boyunca sanatın ne olduğu veyaneyin sanat olduğu ile ilgili tartışmalar olagelmiştir. 
Dijital sanat gerçekten sanatmıdır ya da hangi dijital sanat türleri sanat olarak kabul edilebilir? Bu ve bunabenzer sorular geleneksel sanat anlayışı ile dijital sanat anlayışı arasında birtartışma ortamı yaratmaktadır. Öyle ki; günümüzde dahi geleneksel sanatçılarla çağdaş sanatçılar arasında bu tartışma devam etmektedir. 
Dijital kelimesi de anlam olarak sayısal verilerin ekranda görünmesi anlamı taşımaktadır. Dijital sanatın ilk örnekleri 1960 yıllarında görülmeye başlamıştır ev bilgisayarlarının giderek gelişen ve bir anlayış olarak 1980 yılında günümüze kadar gelişerek devam etmektedir.  
Sanat kavram olarak gelişmeye açık olmalıdır. Gelişen dünyada teknoloji ile birlikte işlemlerin kolaylaştırılması amaçlanmış aynı zamanda daha karmaşık ve kompleks haline dönüştürmüştür. Sanatçının eserinin kolay ya da zor yapılmış olması ifade ettiği yani ifade etmek istediği düşünceyi eksilmeyecektir. Bu sebeple her sanatçı eserinin yansıttığı düşünce ile kendini ifade etmektedir.